SAMSUNG

, , - HDMI, . " " , .

... , .
LVDS , , .
, . , .
- 2464. . - , .
, . .
Vin = 12.5v (12,59) ( ); CPV1 = 2.4v (2,48);
VON = 21.4v (21,2); CPV2 = 1.4v (1,44);
VONP = 25.3v (24,8); STV = 0v (0,05);
VOFF = -7.4v (-7,51); VST2 = 5.1v (5,2);
VDD = 3.3v (3,38); VCOM_D = 13.0v (13);
VDD1 = 3.5v (3,36); VCOMG2L = 5.9v (5,97);
VDDC_18 = 1.7v (1,82); VCOMG1 = 5.8v (5,84);
VCC_3.3 = 3.3v (3,38); F_VCOM_R = 5.8v (5,9);


 
Tags | Site map |  .
Copyright © 2009 defekt-tv.ru